LEGITYMACJE STUDENCKIE PRz


O miejscu i terminie odbioru ELS student powiadamiany jest rownież stosownym komunikatem.


Studenci kończący studia w semestrze zimowym (luty), którzy chcą korzystać z ELS do 31 października roku ukończenia studiów zobowiązani są do wypełnienia OŚWIADCZENIA i dostarczenia go do właściwego dla ukończonego kierunku studiów Dziekanatu.


Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na PRz i kontynują naukę na studiach II stopnia, którzy chcą korzystać z posiadanej ELS w ramach studiów II stopnia zobowiązani są do wypełnienia WNIOSKU i dostarczenia go do właściwego dla ukończonego kierunku studiów Dziekanatu oraz kopii wniosku do Dziekanatu kierunku studiów na których kontynują naukę.


Studenci którzy nie przechodzili elektronicznej rekrutacji oraz ubiegający się o duplikat ELS:

 1. Student wypełnia formularz zamieszczony na stronie KLIKNIJ danymi o toku studiów oraz swoimi danymi osobowymi.

  Konieczne jest podanie następujących informacji:
  • system studiów (stacjonarne / niestacjonarne)
  • rodzaj studiów (jednolite magisterskie / I stopnia / II stopnia)
  • wydział na którym studiuje (WBiIŚ / WBMiL / WCh / WEiI / WMiFS / WZ)
  • kierunek na którym studiuje
  • typ zgłoszenia (nowa ELS / wymiana ze starej na ELS / duplikat ELS / zmiana danych)
  • numer albumu
  • semestr studiów
  • imię
  • drugie imię
  • nazwisko
  • czy jest obcokrajowcem bez numeru PESEL
  • PESEL
  • adres stałego zameldowania - ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta
  • imię ojca i imię matki
  • data i miejsce urodzenia
  • płeć
  • plik ze zdjęciem w formacie JPEG i objętości do 500kB (zeskanowane zdjęcie do dowodu osobistego lub papierowej wersji legitymacji)

 2. Drukuje wypełniony formularz na 1 stronie formatu A4, wydruk zawiera wszystkie wprowadzone informacje jak również odcinek z potwierdzeniem odbioru ELS. Na wydruku umieszczony jest również numer identyfikacyjny zgłoszenia.

 3. Wydrukowany formularz należy zanieść do odpowiadającego danemu kierunkowi studiów Dziekanatu celem weryfikacji danych oraz zlecenia wydruku ELS. Formularz zostaje opieczętowany pieczęcią imienną oraz podpisem pracownika dziekanatu.

 4. Student z potwierdzonym formularzem zgłasza się osobiście po odbiór ELS do Centrum Personalizacji ELS mieszczącego się w bud. V, pok. B-117B, (w godzinach od 9:00 do 14:00). Opłatę w wysokości 22zł za nową legitymację lub 33zł za duplikat ELS należy wpłacić na indywidualne konto bankowe. W przypadku zgubienia/kradzieży/zniszczenia należy dołączyć wypełnione OŚWIADCZENIE.

Przejdź do formularza rejestracyjnego >>> DALEJ